• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
Опубліковано 06 лютого 2018 року о 12:59

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 118 
Київ

Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, що додаються.

2. У підпункті 8 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360  (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1923), слова “запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну,” виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 118

ПРАВИЛА 
оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Загальна частина

1. Ці Правила визначають процедуру оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

віза, що оформляється в електронному вигляді, - дозвіл, необхідний для в’їзду в Україну або для транзитного проїзду через її територію, який оформляється дистанційно он-лайн - засобами Інтернету та візової інформаційно-телекомунікаційної системи;

візова анкета - заява про оформлення візи для в’їзду в Україну і транзитний проїзд через її територію, форма якої затверджена МЗС;

візова етикетка - кольорова наклейка встановленого Кабінетом Міністрів України зразка, що вклеюється до паспортного документа іноземця та особи без громадянства;

візова інформаційно-телекомунікаційна система - електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту та обробки інформації про особу та про візи, що оформляються із застосуванням її засобів;

візове клопотання - звернення іноземця або особи без громадянства, що включає візову анкету та документи, необхідні для оформлення візи;

зовнішній постачальник послуг - підприємство, яке на умовах договору надає послуги з приймання, попереднього розгляду та передачі уповноваженому органу візових клопотань іноземців та осіб без громадянства про оформлення віз для в’їзду в Україну;

посвідчення закордонного українця - документ, що засвідчує статус особи як закордонного українця відповідно до Закону України “Про закордонних українців”;

уповноважений орган - закордонна дипломатична установа України, департамент консульської служби МЗС, представництво МЗС на території України;

уповноважена особа - працівник уповноваженого органу, на якого письмовим рішенням департаменту консульської служби МЗС покладено виконання обов’язків щодо розгляду візових клопотань та прийняття рішень стосовно оформлення віз.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Типи віз, строк їх дії. Перелік документів, що подаються для оформлення віз

3. Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи, що позначаються літерним кодом (літерами латинського алфавіту - в машинозчитуваній зоні):

транзитна віза (позначається літерою В, у машинозчитуваній зоні - VB);

короткострокова віза (позначається літерою C, у машинозчитуваній зоні - VC);

довгострокова віза (позначається літерою D, у машинозчитуваній зоні - VD).

4. Транзитна віза оформляється іноземцям та особам без громадянства у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Транзитна віза оформляється як разова, дво- та багаторазова на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати п’яти діб.

Короткострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та багаторазова, як правило, на шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п’ять років. При цьому строк дії візи не може перевищувати строк дії паспорта з урахуванням вимог абзацу другого підпункту 1 пункту 5 цих Правил.

У разі коли іноземна держава оформляє візи для громадян України на строк, що перевищує п’ять років, строк дії короткострокової візи для громадян такої держави визначається департаментом консульської служби МЗС з урахуванням принципу взаємності.

Довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється закордонною дипломатичною установою України як багаторазова на 90 днів, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в’їхати в Україну, та строк перебування на її території зазначається у візовій етикетці.

5. Для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, уповноваженому органу подаються:

1) паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам:

бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

містити не менше двох вільних сторінок;

строком дії не більше 10 років;

2) заповнена та підписана візова анкета. Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;

3) одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;

4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність поліса медичного страхування, дійсного на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 884 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3582). У разі розгляду візового клопотання про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

6) документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

6. Для оформлення транзитної візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, подається один з таких документів:

1) документ, що підтверджує транзитний проїзд (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

2) документ, що підтверджує транзитне перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

3) ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом іноземної держави.

7. Для оформлення короткострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, подається один з таких документів:

1) запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

2) нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи;

3) запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

4) договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

5) посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;

6) документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;

7) запрошення закладу охорони здоров’я;

8) документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;

9) документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;

10) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

11) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

12) звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;

13) постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

14) підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України.

У разі в’їзду в Україну іноземця та особи без громадянства з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер, оформлення короткострокової візи також може здійснюватися за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

8. Для оформлення довгострокової візи, крім зазначених у пункті 5 цих Правил, подається один з таких документів:

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

3) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

8) запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”). Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;

14) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

15) інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Порядок оформлення віз

9. Іноземці та особи без громадянства можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України з метою подання документів для оформлення віз не раніше ніж за три місяці до початку запланованої поїздки.

Подання відповідних документів закордонним дипломатичним установам України чи зовнішньому постачальнику послуг здійснюється особисто, через уповноваженого представника або з використанням засобів поштового зв’язку після попередньої реєстрації візової анкети у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі, крім випадків, передбачених пунктом 12 цих Правил.

10. Уповноважена особа після отримання оригіналу візової анкети та інших документів:

1) розглядає надані документи;

2) перевіряє факт реєстрації візової анкети у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Вимога щодо попередньої реєстрації може не застосовуватись у випадках, пов’язаних з необхідністю термінового в’їзду в Україну та оформлення віз відповідно до пунктів 20-22 цих Правил. У разі відсутності такої реєстрації уповноважена особа проводить її у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

3) вимагає у разі потреби надання додаткових документів;

4) проводить у разі потреби особисту співбесіду. Співбесіда може проводитися з використанням засобів віддаленого зв’язку, які дають змогу здійснити візуальну ідентифікацію заявника;

5) приймає рішення про оформлення візи або відмову в її оформленні за результатами розгляду поданих документів, співбесіди (у разі її проведення) та наявної інформації у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

6) забезпечує заповнення бланка візової етикетки та вклеювання її до паспортного документа (у разі виявлення технічної помилки, допущеної під час заповнення бланка візової етикетки та вклеювання її до паспортного документа, віза анулюється шляхом перекреслення та проставлення на ній відмітки “Анульовано”, дати і підпису посадової особи, що скріплюється печаткою);

7) видає іноземцеві, особі без громадянства, представнику або зовнішньому постачальнику послуг паспортний документ з вклеєною візовою етикеткою. Паспортний документ може бути надісланий пред’явнику засобами поштового зв’язку за його рахунок.

11. У разі ненадання іноземцем або особою без громадянства необхідних документів, передбачених цими Правилами, або несплатою консульського збору розгляд звернення про оформлення візи припиняється через 90 календарних днів з дня реєстрації візової анкети у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Розгляд звернення також може бути припинено за заявою іноземця або особи без громадянства або у разі некоректної поведінки заявника під час подання документів уповноваженому органу.

Сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

12. Оформлення віз іноземцям, які є громадянами держав згідно з переліком, визначеним МЗС разом з СБУ, та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з державними органами України, уповноваженими приймати рішення про заборону в’їзду в Україну в рамках функціонування візової інформаційно-телекомунікаційної системи.

13. У разі відсутності закордонної дипломатичної установи України у відповідній державі оформлення віз здійснюється у визначеній МЗС іншій іноземній державі.

14. Вимоги, закріплені у пункті 12 цих Правил, можуть не застосовуватись у таких випадках:

1) іноземець та особа без громадянства має у паспортному документі дійсну багаторазову використану візу країн Шенгенської угоди (країна, на яку поширюється дія Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 15 березня 2006 р. № 562/2006 (Шенгенський кодекс про кордони), Австралії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Канади, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Японії або має дозвіл на проживання в одній із зазначених країн;

2) іноземець та особа без громадянства в’їжджає в Україну на запрошення державного органу, державної установи України або відповідно до звернення компетентного органу іноземної держави чи міжнародної організації;

3) за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС з метою забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер;

4) у разі наявності у паспортному документі іноземця або особи без громадянства використаної протягом останніх 24 місяців візи для в’їзду в Україну.

15. Візові анкети та документи (їх копії), що стали підставою для оформлення візи, зберігаються уповноваженим органом протягом п’яти років, після чого знищуються у порядку, встановленому МЗС.

16. Бланки візових етикеток виготовляються та надсилаються Банкнотно-монетним двором Національного банку до МЗС з використанням фельд’єгерського зв’язку, а МЗС - до закордонної дипломатичної установи України виключно дипломатичною поштою.

17. Вимоги до заповнення візової етикетки, обліку, зберігання, використання, знищення бланків візових етикеток, звітування про оформлення віз іноземцям та особам без громадянства встановлюються МЗС.

18. Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді встановлюються МЗС.

Строк оформлення віз

19. Строк оформлення візи у закордонній дипломатичній установі України становить:

у терміновому порядку - до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;

у звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Оформлення віз у пункті пропуску через державний кордон

20. Департамент консульської служби МЗС або представництво МЗС оформляє візи в пункті пропуску через державний кордон для в’їзду в Україну:

1) з дипломатичною або службовою метою за клопотанням державних органів України;

2) з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за клопотанням ДСНС;

3) з метою невідкладного медичного лікування або участі в похованні близького родича, що підтверджено відповідними документами;

4) пілотам та іншим членам екіпажів повітряних суден, які здійснюють міжнародні польоти, за наявності ліцензії пілота або посвідчення (сертифіката) члена екіпажу, що передбачені додатком 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

5) з метою забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за письмовим рішенням департаменту консульської служби МЗС;

6) з діловою або туристичною метою іноземцям, які є громадянами держав згідно з додатком, за наявності документів, передбачених у підпунктах 136 і 8 пункту 7 цих Правил;

7) з метою транзитного проїзду через територію України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в українських портах, за наявності виписки із суднової ролі;

8) в інших випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

21. Візи оформляються як разові у випадках, передбачених підпунктами 1-6 пункту 20, на строк до 15 днів, у випадку, передбаченому підпунктом 7 пункту 20, - до п’яти днів, а у випадках, передбачених підпунктом 8 пункту 20 цих Правил, - відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

22. Оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється в день звернення.

Консульський збір за оформлення віз

23. За оформлення віз типу B, C, D закордонною дипломатичною установою України справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

24. За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

25. За оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон:

справляється консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

подвійна тарифна ставка консульського збору не застосовується.

26. У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для громадян України консульський збір, що перевищує зазначену у пункті 23 цих Правил тарифну ставку, закордонною дипломатичною установою України за оформлення віз іноземцям, які є громадянами такої держави, справляється консульський збір з урахуванням принципу взаємності за погодженням з МЗС.

27. Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору:

1) дітям до шести років;

2) закордонним українцям за умови пред’явлення посвідчення закордонного українця, іншому з подружжя закордонного українця, їх дітям;

3) особам, які в’їжджають в Україну у службових справах та користуються дипломатичним або службовим паспортом;

4) співробітникам іноземних дипломатичних представництв і консульських установ в Україні та членам їх сімей;

5) співробітникам міжнародних організацій та їх представництв в Україні, а також членам їх сімей;

6) співробітникам представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членам їх сімей;

7) главам та членам офіційних делегацій іноземних держав та особам, які їх супроводжують, які в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, МЗС;

8) почесним консулам України, іншому з подружжя почесного консула, їх неповнолітнім дітям;

9) особам, які в’їжджають в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку, на запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом такого проекту;

10) працівникам аварійно-рятувальних сил іноземних держав, що в’їжджають в Україну з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на звернення ДСНС;

11) представникам іноземних військових формувань та установ, що в’їжджають в Україну у службових справах на запрошення відповідного державного органу;

12) офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованим Центральною виборчою комісією, на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

13) іншим особам, які в’їжджають з метою забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

Підстави для відмови в оформленні візи та скасування візи

28. Рішення про відмову в оформленні візи приймається у разі:

1) загрози національній безпеці або охороні громадського порядку;

2) загрози забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) наявності відомостей про іноземця або особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

4) встановлення, що поданий паспортний документ іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;

6) відсутності в іноземця або особи без громадянства дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;

7) відсутності в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

8) відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства;

9) відсутності документів, що дають можливість встановити намір іноземця або особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;

10) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.

29. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства повідомляються підстави такої відмови, а у паспортному документі ставиться відмітка про відмову в оформленні візи, дата і підпис уповноваженої особи, що скріплюється печаткою. Форма рішення про відмову в оформленні візи визначається МЗС.

У разі відмови в оформленні візи іноземець або особа без громадянства може подати повторне звернення про оформлення візи відповідно до цих Правил.

30. Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

31. У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.

32. Скасування візи здійснюється у порядку та випадках, передбачених законом.

Віза, що оформляється в електронному вигляді

33. За оформлення візи в електронному вигляді справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США.

34. Віза в електронному вигляді оформляється як разова на строк до 30 днів для поїздок з діловою або туристичною метою.


 

Додаток 
до Правил

ПЕРЕЛІК 
держав, громадянам яких візи для в’їзду в Україну можуть бути оформлені у пункті пропуску через державний кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом МЗС

Австралія

Антигуа і Барбуда

Співдружність Багамських островів

Барбадос

Королівство Бахрейн

Республіка Вануату

Республіка Гватемала

Республіка Гондурас

Гренада

Співдружність Домініки

Республіка Індія

Республіка Індонезія

Держава Катар

Китайська Народна Республіка

Держава Кувейт

Республіка Маврикій

Малайзія

Мексиканські Сполучені Штати

Федеративні Штати Мікронезії

Нова Зеландія

Об’єднані Арабські Емірати

Султанат Оман

Республіка Палау

Республіка Перу

Незалежна Держава Самоа

Республіка Ель Сальвадор

Королівство Саудівська Аравія

Республіка Сейшельські острови

Сент-Вінсент і Гренадини

Республіка Сингапур

Демократична Республіка Східний Тимор (Тимор-Лешті)

Республіка Тринідад і Тобаго

Тувалу


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 118

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567 “Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1681).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1340 “Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1125” (Офіційний вісник України, 2011 р., №  101, ст. 3699).

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2013 р., №  73, ст. 2694).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 482 “Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2014 р., №  78, ст. 2238).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 539 “Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2014 р., №  85, ст. 2396).

6. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 673 (Офіційний вісник України, 2015 р., №  73, ст. 2404).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 145 “Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2016 р., №  20, ст. 799).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux